Przy wypożyczeniu powyżej 7 dni pierwszy i ostatni dzień gratis!
Wypożyczalnia

Regulamin wypożyczalni SnowShop.pl

 1. Definicje
  • Wypożyczalnia — DARMADO Kiszka-Demski sp. k. z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 38b, 04-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000945264, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 1132880085, REGON 147399465.
  • Regulamin — niniejszy dokument.
  • Klient — podmiot korzystajacy z usług świadczonych przez Wypożyczalnię, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Postanowienia ogólne
  • Klient zobowiązany jest do okazania dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość do wypełnienia i podpisania umowy wypożyczenia.
  • Klient zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w tej samej lokalizacji, w której ów sprzęt został odebrany od Wypożyczalni. W przeciwnym wypadku do kosztów wypożyczenia dodana zostanie opłata transportowa w wysokosci 150.00 zł za każdą wypożyczoną parę nart.
  • Klient zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w ustalonym terminie. Wypożyczalnia nie zwraca kosztów za niewykorzystany czas wypożyczenia.
  • W przypadku, gdy Klient nie zwróci sprzętu w terminie przekraczającym 3 dni umownego terminu zwrotu, sytuacja będzie traktowana jako kradzież, co poskutuje powiadomieniem odpowiednich organów ścigania.
  • Klient ponosi odpowiedzialność finansową za działania własne lub osób trzecich, powodujące nieprawidłowe używanie, uszkodzenie, zniszczenie lub utratę wypożyczonego sprzętu.
  • Klient zobowiązany jest zgłosić wszystkie uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie jego eksploatacji.
  • W przypadku trwałego uszkodzenia sprzętu, Wypożyczalnia ma prawo doliczyć koszty naprawy.
  • Wypożyczalnia oddaje Klientowi w użytkowanie sprzęt całkowicie sprawny i przygotowany do jazdy.
  • Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i uszkodzenia ciała zaistniałe w czasie wypożyczenia.
  • Klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia akceptacji regulaminu.
  • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (dz. u. z 1997r. nr 133, poz. 883) Klient musi wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.